Czynności notarialne

Sposób, cele i zakres działań notariuszy określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Zgodnie z tą ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158), notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

1)   sporządza akty notarialne;

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

2)   sporządza poświadczenia;

3)   doręcza oświadczenia;

4)   spisuje protokoły;

5)   sporządza protesty weksli i czeków;

6)   przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

9)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Projektowanie strony i copywriting: Kropka Kreska Studio graficzne Warszawa

Comments are closed.