Taksa Notarialna

Pełny tekst Rozporządzenia znajdziesz tutaj.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)

(wyciąg)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

(…)

§ 3. (1) Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3.000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

(…)

Rozdział 2

Czynności notarialne

Oddział 1

Akty notarialne

(…)

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1.100 zł;
 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 4. (13) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. (14) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000 zł.

2. (15) Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.

(…)

Oddział 2

Wypisy, odpisy i wyciągi

§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Oddział 3

Poświadczenia

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  1. (16) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
 4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  1. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  2. w innym celu – 30 zł;
 5. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Comments are closed.