Akty notarialne

W Warszawie Notariusze sporządzają akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

Ustawodawca w poszczególnych aktach prawnych wskazuje, jakie czynności prawne wymagają zachowania formy aktu notarialnego, przykładowo: umowa  sprzedaży nieruchomości, umowa dożywocia, umowa darowizny nieruchomości, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy spółek, umowy majątkowe małżeńskie.

Wiedza, którą posiada notariusz, jakie rodzaje czynności powinny być dokonane w formie aktu notarialnego, jest niezwykle ważna, gdyż niezachowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego przepis prawa, powoduje daleko idące, poważne konsekwencje, w tym nieważność dokonanej czynności prawnej.

Zatem ze względu na profesjonalizm notariusza, coraz częściej spotykana jest praktyka, gdy pomimo tego, iż przepis prawa nie wymaga dokonania danej czynności w formie aktu notarialnego, strony danej czynności decydują się jej dokonać właśnie w tej formie, za pośrednictwem notariusza. dfs szkolenia

Comments are closed.