Rola Notariusza

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Jako osoba zaufania publicznego notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza, mają doniosły charakter, gdyż dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Działanie notariusza niejednokrotnie zapobiega w przyszłości wielu sporom sądowym, notariusza nazywany jest często „sędzią braku sporu”.

Notariusz jest też płatnikiem podatków, w zakresie oznaczonym przez przepisy poszczególnych ustaw. Oznacza to, że notariusz dokonując czynności notarialnych, jest obowiązany obliczyć, pobrać podatek i wpłacić go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

REKLAMA

Znaczki polskie: wycena, skup i sprzedaż

Comments are closed.