protesty czeków i weksli

Czek jest pisemnym zleceniem wypłacenia określonej kwoty. Jeśli kwota wskazana w czeku nie zostanie wypłacona, strona ma prawo złożenia u notariusza protestu czeku.

Weksel to rodzaj papieru wartościowego, który może być imienny bądź wystawiony na zalecenie.

Rozróżniane są weksel własny i trasowany.  W przypadku weksla trasowanego osoba, która wystawiła weksel zobowiązała się tym samym, że inna osoba dokona zapłaty określonej należności konkretnemu odbiorcy, w przypadku zaś weksla własnego  wystawiający jest jednocześnie tą osobą, która ma odbiorcy zapłacić.

Protest weksla zawiera:

1)       nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany;

2)       stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę
…….  osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;

3)       oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;

4)       oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie;

5)       podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu.

Comments are closed.