Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe, na które wpłacane są środki.

Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

Tak zwany depozyt notarialny jest coraz częściej wykorzystywanym, szczególnie przy dużych transakcjach sposobem płatności.  W protokole przyjęcia pieniędzy na przechowanie określony jest mechanizm wypłaty pieniędzy z rachunku depozytowego notariusza. W praktyce schemat jest następujący: strony podpisują umowę, a następnie notariusz wypłaca złożone mu na przechowanie pieniądze w sposób i w terminach wskazanych w protokole przyjęcia pieniędzy na przechowanie.

Notariusz przyjmuje na przechowanie również papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych. Z ich przyjęcia na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz wskazuje, komu i pod jakimi warunkami dokument bądź jego odpis ma być wydany. Dokument przyjęty na przechowanie notariusz wydaje się osobie wymienionej w protokole lub jej następcy prawnemu.

Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach   zamkniętych.

Comments are closed.